777 101 066 Máte problémy s výběrem? Využijte naše kvalifikované odborníky, kteří vám poradí.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup nového zboží firmy ALEXANTO s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

V obchodě platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP"), které blíže vymezuji a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ALEXANTO s.r.o., se sídlem

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 05946344, zapsána u Městského soudu v Praze pod číslem C 273522 , a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem, vše v platném znění.

 

II. Vymezeni pojmů

Spotřebitelská smlouva - pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající. Prodávající a zároveň provozovatel internetového obchodu je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Objednáni zboží a uzavření smlouvy

Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od Kupujícího dodáni příslušných podkladů. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky, zašle e-mail s návrhem termínu plnění. Navržený termín plnění zboží platí, po uhrazení zálohové částky Kupujícím Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den, dojde-li k připsání částky později, posouvá se termín plnění na pozdější dobu o shodný počet dnů jaký uplynul od doručení zálohové faktury Prodávajícího do dne, kdy jej Kupující uhradil. Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu včetně termínu plnění ze strany Kupujícího. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne, nebo na výzvu ve lhůtě do 3 dnů nereaguje. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Prodávající poštou nebo elektronickou poštou. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

IV. Záruka a servis

 1. a) Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, nebo přiloženém záručním listě uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.
 2. b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.
 3. c) Reklamaci lze uplatnit na adrese Prodávajícího: ALEXANTO s.r.o. Kolaříková 1363, 75701 Valašské Meziříčí.
 4. d) Detailněji řeší postup reklamace a způsob odstranění vad reklamační řád Prodávajícího pro partnery podnikatele a reklamační řád Prodávajícího pro partnery spotřebitele.

V. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem a nakoupil v internetovém obchodě, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na info@alexanto.cz, nebo na adresu ALEXANTO s.r.o., Kolaříková 1363, 75701 Valašské Meziříčí s uvedením čísla objednávky, druhu a množství zboží a dne dodání zboží a jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny Kupujícímu. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny kupující zboží vrátí na svůj náklad bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení či současně na adresu ALEXANTO s.r.o., Kolaříková 1363, 75701 Valašské Meziříčí  (zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na infolince 777101066. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebováni, pokud možno v původním obalu. V zájmu zkvalitňování našich služeb může Kupující sdělit důvod vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího, bud' odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

 1. a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 5. e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. f) spočívající ve hře nebo loterii.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Zaplacením zálohové faktury stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V Praze dne 23. 3. 2017

tel.: 777101066

 

ALEXANTO s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 05946344 zapsána u Městského soudu v Praze pod číslem C 273522

 

Obchodní podmínky ke stažení zde